Zimowa wyprzedaż do -50%

Darmowa dostawa od 459zł

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z INFORMACJĄ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Guapo Guapa Kids Fashion sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
guapo-guapa.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Guapo Guapa Kids Fashion sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000733515, NIP 9542792692, REGON 380311560; dane kontaktowe – numer telefonu:
  662 066 126, adres e-mail: [email protected]
 2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana następujące dane osobowe w następujących celach:
  1. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP w celu zawarcia przez Panią/Pana umowy ze Sklepem internetowym i jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia).
  2. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usługi newsletter (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
  3. imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, w celu obsługi zapytań kierowanych przez Panią/Pana do Sklepu internetowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  4. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, NIP w celu realizacji przez Sklep internetowy obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).
  5. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
   1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  6. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 3. Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych obejmujących Pani/Pana imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP także w następujących celach drugorzędnych: dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów lub innych stosunków prawnych łączących Panią/Pana ze Sklepem internetowym.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 oraz w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2 i 3, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
  2. Twisto Polska sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
  3. inne podmioty świadczące na rzecz Sklepu internetowego usługi wsparcia, w tym usługi hostingowe itp.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2 i 3, tj.:
  1. w celu określonym w ust. 2 lit. a) – do czasu wykonania zawartej umowy;
  2. w celu określonym w ust. 2 lit. b) – do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  3. w celu określonym w ust. 2 lit. c) – przez okres 36 miesięcy od momentu wpływu zapytania lub zakończenia sprawy, której zapytanie dotyczyło;
  4. w celu określonym w ust. 2 lit. d) – do czasu wygaśnięcia ciążących na Sklepie internetowym obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  5. w celach określonych w ust. 2 lit. e) – f) – do czasu przekazania danych do podmiotów tam wskazanych;
  6. w celu określonym w ust. 3 – do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń tam wskazanych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.
 11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, z poszanowaniem wszystkich wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą zachowane w poufności, a do ich przetwarzania dopuszczone zostaną wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania.
 13. Sklep internetowy używa plików cookies m.in. w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy na urządzenie użytkownika.Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem internetowym. Przechowywane są zapytania http kierowane do serwera (logi serwera) obejmujące dane dot. adresów IP, czasu nadejścia zapytania, czasu wysłania odpowiedzi, nazwy urządzenia wysyłającego zapytanie, informacji o błędach w komunikacji pomiędzy urządzeniami, tzw. referer link oraz informacje dotyczące przeglądarki.Zebrane logi przechowywane są przez okres 36 miesięcy jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem internetowym. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w czynnościach administracyjnych. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników serwisu internetowego.Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies – pll_language cookie służące do rozpoznania języka przeglądarki użytkownika serwisu internetowego, które są przechowywane przez 365 dni.Może Pani/Pan zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację stosowanych cookies.
 14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich przepisów prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 15. Może Pani/Pan skontaktować się ze Sklepem internetowym we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w sprawach żądań z zakresu informacji o danych i ich przetwarzania, w każdym czasie w formie elektronicznej na adres [email protected]
Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Język


Dodatkowy rabat -10% przy zakupie minimum 2 rzeczy już przecenionych.