Darmowa dostawa od 459zł

Regulamin

Drogi Kliencie,

poniżej prezentujemy warunki korzystania ze sklepu internetowego Guapo-Guapa (zwanego dalej – sklepem Guapo-Guapa). Koniecznie zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu Guapo-Guapa.

1. Administrator

Właścicielem i administratorem sklepu Guapo-Guapa jest Guapo Guapa Kids Fashion sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Chorzowska 107, 40-101 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000733515, NIP 9542792692, REGON 380311560 (zwana dalej – administratorem).

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

2. Sklep Guapo-Guapa

Za pośrednictwem sklepu Guapo-Guapa umożliwiamy Ci zakup markowej odzieży oraz obuwia dla dzieci i młodzieży. Zakupów możesz dokonać niezależnie od tego, czy dokonałeś wcześniejszej rejestracji i posiadasz indywidualne konto w sklepie Guapo-Guapa.

3. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Guapo-Guapa. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, zgadzasz się na określone w nim warunki i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

4. Rejestracja

Rejestracja jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie Guapo-Guapa. Rejestracja wyłącza konieczność wypełniania każdorazowo elektronicznego formularza zamówienia, a także umożliwia Ci uzyskanie dostępu do historii zamówień.

Rejestracja w sklepie Guapo-Guapa polega na utworzeniu indywidualnego konta i jest dokonywana poprzez:

 1. wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej – www.guapo-guapa.pl
 2. akceptację niniejszego regulaminu;
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z Twoim indywidualnym kontem w sklepie Guapo-Guapa, procesem rejestracji lub składanymi przez Ciebie zamówieniami będziemy się z Tobą kontaktować pod wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na wskazany przez Ciebie numer telefonu.

5. Zamówienie

Aby złożyć zamówienie powinieneś:

 • dodać wybrane Towary do wirtualnego koszyka,
 • wypełnić elektroniczny formularz zamówienia i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu,
 • wybrać sposób płatności.

Pamiętaj, że w momencie kliknięcia w polu „Zamawiam i płacę” zostaje zawarta umowa sprzedaży!

6. Płatności

Wszelkie płatności w sklepie Guapo-Guapa realizowane są za pośrednictwem First Data Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.

7. Wysyłka

Zamówione Towary zostaną do Ciebie dostarczone za pośrednictwem UPS oraz innych współpracujących z firmą Guapo-Guapa Kids Fashion Sp. Z O.O. Sp. K. . Koszt dostawy może być różny w zależności od rozmiarów przesyłki. Zamówione Towary możesz też odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym ul. Bażanów 6a/1a 40-668 Katowice.

Towary zostaną do Ciebie wysłane na adres wskazany w procesie rejestracji lub w elektronicznym formularzu zamówienia, w terminie wskazanym na stronie sklepu Guapo-Guapa.

8. Reklamacje

Rękojmia

Towary, które Ci dostarczymy nie mogą mieć wad! W przypadku, gdyby dostarczone Towary miały jednak wady, masz prawo złożyć reklamację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa chodzi o następujące sytuacje:

 • Towary nie mają właściwości, które mieć powinny ze względu na swoje przeznaczenie, cel oznaczony w umowie sprzedaży lub wynikający z okoliczności jej zawarcia;
 • Towary nie mają właściwości, o których istnieniu Cię zapewnialiśmy, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • Towary nie nadają się do celu, o którym nas informowałeś, a co do którego nie zgłaszaliśmy zastrzeżeń;
 • Towary zostały wydane w stanie niezupełnym;
 • Towary stanowią własność innych osób lub są obciążone prawem innej osoby, bądź też z orzeczenia właściwego organu wynikają ograniczenia w korzystaniu lub rozporządzaniu nimi.

Wszelkie reklamacje kieruj na adres: [[email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • adres;
 • oznaczenie towaru stanowiącego przedmiot zgłoszenia;
 • datę sprzedaży lub numer zamówienia;
 • opis wad stanowiących przedmiot zgłoszenia.

Towary będące przedmiotem reklamacji dostarcz pod adres: [ul. Bażantów 6a/1a 40-668 Katowice].

Pamiętaj, że jesteśmy odpowiedzialni za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towarów, bądź też wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarach w tamtym momencie. Jeżeli jesteś konsumentem, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towarów, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towarów.

Składając reklamację możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Ci jednak, gdy wady Towarów nie są istotne.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z prawem możemy zaproponować Ci niezwłoczną wymianę wadliwych Towarów albo usunięcie wad, chyba że towary były już wymienione lub naprawiane przez Guapo-Guapa. Jeżeli jesteś konsumentem masz prawo wyboru jednego z tych rozwiązań, z wyjątkiem sytuacji, gdy naprawa towarów wymagałaby nadmiernych kosztów.

Jeżeli towary mają wady, możesz także żądać wymiany na wolne od wad albo usunięcia wad. W takiej sytuacji, wymienimy wadliwe Towary na wolne od wad lub wady usuniemy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wyłącznie wówczas, gdy doprowadzenie do zgodności towarów z umową w sposób przez Ciebie wybrany jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany Towarów na wolne od wad lub usunięcia wad także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanych towarów.

Jeżeli jesteś konsumentem i zażądałeś wymiany Towarów lub usunięcia wady albo złożyłeś oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a my nie ustosunkowaliśmy się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznane zostało za uzasadnione.

Wywiążemy się z naszych obowiązków w zakresie rękojmi z terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania przez Ciebie towarów.

Gwarancja

Guapo-Guapa nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary.

9. Odstąpienie

Jeżeli Kupujący jest konsumentem, może w terminie 14 dni od otrzymania Towaru odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Jeżeli jednak Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Guapo-Guapa, Guapo-Guapa nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Kupujący będący konsumentem powinien wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wysłać go pod adres: [[email protected]]
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie prawidłowo uzupełnionego formularza przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. W takiej sytuacji:

 1. Guapo-Guapa ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić takiemu Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy; Guapo-Guapa dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że ten ostatni wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 2. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić rzecz Guapo-Guapa lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Guapo-Guapa do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Guapo-Guapa zaproponował, że sam odbierze rzecz – do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Kupujący będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W szczególności za zmniejszenie wartości Towaru będą uznawane pogięcia, przetarcia, zadraśnięcia oraz porysowania Towarów.

Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do Towarów należących do kategorii bielizna i stroje kąpielowe, jeżeli nie znajdują się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu.

Prosimy o nie dokonywanie zwrotów Towarów zakupionych oddzielnie, w ramach różnych zamówień, w jednej przesyłce, gdyż powodować może to opóźnienia w zwrocie Kupującemu środków pieniężnych.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Dane osobowe

Do utworzenia konta w sklepie Guapo-Guapa oraz złożenia zamówienia konieczne jest podanie nam przez Ciebie danych osobowych. W procesie rejestracji lub w elektronicznym formularzu zamówienia poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres dostawy,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu

Dane osobowe Kupującego są przetwarzane są przez nas wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w tym w szczególności utrzymywania Twojego konta w sklepie Guapo-Guapa, realizacji składanych przez Ciebie zamówień oraz obsługi posprzedażnej.

Masz prawo uzyskania wglądu do przekazanych nam danych osobowych oraz ich poprawienia, aktualizacji lub modyfikacji w każdym czasie.

11. Funkcjonowanie sklepu Guapo-Guapa

Nie gwarantujemy ciągłości działania sklepu Guapo-Guapa, jednak podejmiemy starania, by tę ciągłość zapewnić. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wstrzymania działania sklepu Guapo-Guapa ze względu na problemy techniczne, konieczność aktualizacji oprogramowania służącego do zarządzania sklepem Guapo-Guapa oraz wystąpienia innych okoliczności obiektywnie uzasadniających przerwy w działaniu sklepu Guapo-Guapa.

Aby móc skorzystać ze wszystkich funkcjonalności sklepu Guapo-Guapa powinieneś dysponować:

 • urządzeniem końcowym posiadającym dostęp do sieci Internet i przeglądarkę internetową Mozzilla, Chrom, Safari,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

12. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie zawiadomimy Cię poprzez przesłanie informacji o zmianach w regulaminie na adres e-mail podany w procesie rejestracji, na elektronicznym formularzu zamówienia lub podany przez Ciebie w późniejszym czasie. Od momentu doręczenia Ci informacji o zmianach masz 14 dni na przesłanie nam na adres [email protected] oświadczenia o braku akceptacji zmiany regulaminu, co skutkować będzie usunięciem Twojego konta w sklepie Guapo-Guapa.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia działalności sklepu Guapo-Guapa w każdym czasie. Zapewniamy jednak, że zrealizujemy wszystkie złożone zgodnie z niniejszym regulaminem zamówienia.

Zamknij
Zaloguj się
Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.Język